ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการน้ำด้วยกระบวนการวิจัยท้องถิ่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มัสยา คำแหง
เจ้าของผลงานร่วม ยุทธพล พันธุ์เพ็ง , ดร.อนุชา เพียรชนะ , วันเพ็ญ สุวรรณา , อานนท์ แววนนท์ , พิทักษ์ พรหมชาติ , สุพิสิทธ์ อินทร์ทอง , สมศักดิ์ กัลยางาม
คำสำคัญ การจัดการทรัพยากรน้ำ;การพัฒนาน้ำโดยชุมชน
หน่วยงาน ศูนย์ประสานงานวิจัยท้องถิ่น มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต อบจ.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยในจ.อุบลราชธานี และสกว.
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย หากมีการจัดการรูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ำที่ดีแล้ว จะสามารถช่วยลดปัญหาความแห้งแล้งได้มาก การพัฒนาน้ำโดยชุมชนเพื่อการวิจัยท้องถิ่นในจ.อุบลราชธานี มีจุดเริ่มต้นจากศูนย์ประสานงานวิจัยท้องถิ่น มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต อบจ. หน่วยงานมหาวิทยาลัยในจังหวัดอุบลราชธานี และสกว. ได้มีการจัดการการเรียนรู้กับชุมชน เริ่มต้นแต่พัฒนาโจทย์ จัดตั้งทีม เตรียมคน ชี้แจงกับชุมชน ออกแบบเครื่องมือ ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล สรุปและวิเคราะห์ สร้างแผนทดลอง นำแผนไปปฏิบัติการ จนถึงสรุปผลทั้งเชิงกระบวนการและเนื้อหา ทำให้เกิดการสร้างความมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงข้อมูล เป็นระบบ มีการแก้ปัญหาบนฐานข้อมูลระหว่างชุมชนและหน่วยงานรัฐ ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน แก้ปัญหาภัยแล้ แก้จน แก้เจ็บ ชุมชนมีส่วนร่วม มีนักวิจัยช่วยกลั่นกรองข้อมูลในการดำเนินงานแต่ละชุมชน ทำให้เกิดกระบวนการวิจัยท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาชุมชนที่พัฒนาอย่างยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=dkq8ubSidsc
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การจัดการน้ำด้วยกระบวนการวิจัยท้องถิ่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง