ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน­บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมศักดิ์ คล้ายสังข์
เจ้าของผลงานร่วม เสาวภา ไพทยวัฒน์ , สิริพร ฤกษ์วีระวัฒนา , ภูสิทธ์ ขันติกุล,
คำสำคัญ เชิงวัฒนธรรม;อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม;พัฒนาการท่องเที่ยว
หน่วยงาน สาขาวิชาการภาพยนตร์และการสื่อสารการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย อำเภอบางคนทีเป็นอำเภอเล็กๆในจังหวัดสมุทรสงครามที่ยังมีวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำ ทั้งในด้านความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ฯลฯ ทำให้เป็นชุมชนที่มีการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=AkDoCUYjveU
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง