ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ทุเรียนนครนายก 50สายพันธุ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เสริมศักดิ์ ธรรมรัตน์
คำสำคัญ ทุเรียนนครนายก;สายพันธุ์ทุเรียน
หน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย นครนายกมีแหล่งเพาะปลูกพืชไม้ผลที่ดีแห่งหนึ่ง คือสวนอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนละอองฟ้า เป็นสวนผลไม่้นานาชนิดและมีทุเรียนกว่า 50 สายพันธุ์ เป็นจุดเด่นที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้จังหวัด และเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ(พืชสวน)ด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=3OvWWQoWymE
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง