ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ. ตะกั่วทุ่ง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมภัค บึงบัว
คำสำคัญ การจัดการความรู้;การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์;ระบบจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โครงการการพัฒนาระบบจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 4 ประการ คือ 1.เพื่อศึกษารูปแบบจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติของประเทศ 2.เพื่อพัฒนาระบบจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย 3.เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อสร้างการยอมรับและขับเคลื่อนระบบจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย 4.เพื่อนำเสนอระบบจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย ทั้งนี้มีวิธีดำเนินกิจกรรมด้วยวิธีการศึกษาเอกสาร การถอดบทเรียน การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มจากผู้ให้ข้อมูลหลัก
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง