ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 8 เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา
เจ้าของผลงานร่วม ชาญพิทยา ฉิมพาลี , วัชรากร หนูทอง
คำสำคัญ เมล็ดพันธุ์ข้าว;ข้าวไทยพ้นวิกฤต;วิจัยข้าวไทย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรมการข้าว
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ข้าวจะผลิตดอกออกรวงให้ผลผลิตดีมากเพียงใดนั้นต้องเริ่มต้นที่เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ในแต่ละปีเกษตรกรมีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์สูงถึง 1.4 ล้านตัน โดยเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์เอง 7 แสนตัน อีก 7 แสนตัน เป็นความต้องการซื้อ-แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว และเกษตรกรบางส่วนจึงยังต้องใช้เมล็ดพันธุ์ดี โดยคุณสมบัติเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ต้องมีความบริสุทธิ์ร้อยละ 98 มีความชื้นร้อยละ14 และผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน Good Agriculture Practice(GAP) จึงเกิดการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการคุณภาพข้าวไทย หรือ โมบาย แกพ ขึ้น เพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูลชาวนาที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร รวมถึงใช้สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพข้าวไทยตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) ทำให้ชาวนาไทยให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้จากทุกเมล็ดพันธุ์ที่หว่านไถแล้ว ได้ข้าวคุณภาพดี ยังช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างความแข็งแกร่งใ¬ห้ข้าวไทยยืนหยัดได้ในเวทีโลก
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.nstda.or.th/news/15580-mobile-gap
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ข้าวไทย วิจัยพ้นวิกฤต ตอนที่ 8 เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง