ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการการวิจัยเพื่อจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.นุกูล รัตนดากุล , สาปีนะห์ แมงสาโมง , ชัชวาล สะบูดิง , สุภาพร สาแม , สมพร สังข์สมบูรณ์ , พลธรรม์ จันทร์คำ , ซุลกิฟลี แยนา , พวงเพ็ญ มณีสว่างวงศ์
คำสำคัญ ปัญหาชายแดนภาคใต้
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ป่าไม้และฐานทรัพยากรธรรมชาติของสามจังหวัดชายแดนใต้ที่เคยอุดมสมบูรณ์ กลับสู่ในสภาพวิกฤตในปัจจุบันส่งผลให้เกิดปัญหามากมาย เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล ดินภูเขาถล่ม เป็นต้น และส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชุมชนและพื้นที่การเกษตรด้วย งานวิจัยทรัพยากรป่าไม้ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของป่า ทรัพยากรในป่ากับชุมชน ตลอดจนองค์ความรู้และภูมิปัญญาเพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการป่าที่เหมาะสมและมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ และงานวิจัยจะสำเร็จได้ควรใช้หลักการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถานศึกษา และชาวบ้านในพื้นที่
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=blYiquRYB-s
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการการวิจัยเพื่อจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง