ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิถีชุมชนบนเส้นทางงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มานพ ช่วยอินทร์
เจ้าของผลงานร่วม สมเจตนา มุนีโมไนย , ราตรี หัสชัย , วิริณีย์ วัฒนะ , สุนทรี สังข์อยุทธ์ , อรุณ เมืองสง
คำสำคัญ ปัญหาชุมชน;วิถีชุมชนจังหวัดตรัง;วิจัยท้องถิ่น
หน่วยงาน ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ม.อ. ตรัง
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ปัญหาของชุมชนในจังหวัดตรังแม้ชุมชนจะพยายามแก้ปัญหา และได้รับความช่วยเหลือจากหลายองค์กรของภาครัฐในรูปแบบของโครงการต่างๆ แต่ด้วยการขาดฐานข้อมูลสาเหตุของปัญหาทำให้การแก้ไขสาเหตุไม่สำเร็จมาก จึงเกิดงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนในจังหวัดตรัง โดยเข้าไปช่วยประสาน เก็บข้อมูลหาสาเหตุของปัญหา และจัดเวทีพูดคุยกับชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง พูดคุยหาทางออกและลงมือปฏิบัติร่วมกัน เริ่มต้นด้วยงานวิจัยโครงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูผ้าทอนาหมื่นศรี โครงการนี้ประสบความสำเร็จและส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาต่อไป เป็นโครงการอื่นๆและเป็นตัวอย่างแต่ชุมชนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการสืบสานศิลปะพื้นบ้านมโนราห์ชาวโคกสะบ้าให้ชาวบ้านและคณะมโนราห์มารวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ถ่ายทอดแก่ลูกหลานสืบไป เช่นเดียวกับโครงการหนุนเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนทะเลตรัง และโครงการประวัติศาสตร์ลุ่มแม่น้ำ นักวิจัยได้ลงพื้นที่ไปในชุมชนของลุ่มแม่น้ำ ทำให้ชุมชนสามารถนำไปเชื่อมโยงและบูรณาการ เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่คนในชุมชนสามารถบอกเล่าเรื่องของตนและมีการจัดการการท่องเที่ยวของตนได้อย่างเหมาะสม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=jJaL4So6DVY
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


วิถีชุมชนบนเส้นทางงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง