ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการบูรณาการเพื่อการจัดการความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงนโยบาย เรื่อง นโยบายด้านอาหารของโลกและประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด โรจนสุนทร
คำสำคัญ นโยบายอาหารของโลก;เกษตรกรรม;การทำการเกษตร;ความมั่นคงทางอาหาร;ความยั่งยืน
หน่วยงาน มูลนิธิวิทยาศาสตร์การเกษตร
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย Regional Challenges” ตามโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงนโยบาย ด้วยตระหนักว่าพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในด้านการเกษตรและอาหารได้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นพระเกียรติคุณซึ่งควรนำไปเผยแพร่ต่อนานาประเทศ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการบูรณาการเพื่อการจัดการความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงนโยบาย เรื่อง นโยบายด้านอาหารของโลกและประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง