ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิจัยการผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
คำสำคัญ ไบโอเอทานอล;วัสดุชีวภาพ
หน่วยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ทำงานวิจัยการผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ (ลำต้นมันสำปะหลัง) เพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือกใหม่ที่มีราคา­ถูกและช่วยแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนได้อีกทางห­นึ่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=_6l19oB4PSk
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


วิจัยการผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.