APEC (ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซีย-แปซิฟิค)

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  APEC (ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซีย-แปซิฟิค)
เจ้าของผลงาน :  อาจารย์ตุลา คมกฤต มโนรันต์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   APEC, เศรษฐกิจ, เอเซีย-แปซิฟิค
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คำอธิบาย :  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซีย-แปซิฟิค” หรือ“เอเปค” (ASIA-PACIFIC Economic Cooperation: APEC) เพื่อเสริมสร้างภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิค ให้มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาที่เสมอภาคกัน ด้วยความร่วมมือทางด้านการค้าและเศรษฐกิจ
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=TaTKyYvGFds
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เศรษฐศาสตร์ , สังคมวิทยา
 

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710