ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง APEC (ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซีย-แปซิฟิค)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อาจารย์ตุลา คมกฤต มโนรันต์
คำสำคัญ APEC;เศรษฐกิจ;เอเซีย-แปซิฟิค
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเซีย-แปซิฟิค” หรือ“เอเปค” (ASIA-PACIFIC Economic Cooperation: APEC) เพื่อเสริมสร้างภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิค ให้มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาที่เสมอภาคกัน ด้วยความร่วมมือทางด้านการค้าและเศรษฐกิจ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=TaTKyYvGFds
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง