ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (PBL Using ICT) เรื่อง ชนิดและสมบัติของวัสดุ ป.3
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวพิสมัย อาสาชะนา
เจ้าของผลงานร่วม นายวัฒนา บุญหวาน , นายศิริพงษ์ จันทร์ผ่อง , ว่าที่ร้อยตรีศักย์ชัย เพชรสุวรรณ
คำสำคัญ การใช้ไอซีที;การเรียนรู้
หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลย์สงคราม/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ปัจจุบันเราก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21 ดังนั้นการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (PBL Using ICT)ตามแนว Construtionismc การนำเอาหลักสูตรการอบรมนี้ไปใช้จริงกับนักเรียนชั้นป.3 เรื่องชนิดและสมบัติของวัตถุ ซึ่งการสอนต่างๆสามารถพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ เนื้อหาสาระและสามรรถนะที่สำคัญในการใช้ชีวิตโรงเรียน 5 ด้านซึ่งทักษะต่างๆเป็นทักษะในการใช้ชีวิตในทศตวรรษที่ 21
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=-fgYlghna3s
สาขาการวิจัย -

เรื่องที่เกี่ยวข้อง