ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. โชคชัย เอกทัศนาวรรณ
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวแอนนา สายมณีรัตน์ , นางสาวสดใส ช่างสลัก , นางสาวแสงแข น้าวานิช , นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ
คำสำคัญ การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์;ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยพันธุ์ข้าวโพด เทคโนโลยีการผลิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สามารถเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกร และสร้างเกษตรกรต้นแบบ (Smart Farmer) โดยร่วมมือกับองค์กรบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับมีโอกาสใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในราคาต่ำกว่าพันธุ์การค้าอื่น ประมาณร้อยละ 20-100 เพื่อลดต้นทุนการผลิต และสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์สุวรรณ 5 ไว้ใช้ทำพันธุ์เอง โดยการผลิตควบคู่กับการเลี้ยงโคนม เพื่อลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและต้นทุนอาหารสัตว์ และได้เมล็ดข้าวโพดที่มีคุณค่าทางโภชนะสูงสำหรับโคนม ทำให้มีเกษตรกรมีอาชีพการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการเลี้ยงโคนมที่ยั่งยืนรวมทั้งการแลกเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับเกษตรกร และการสร้างเครือข่ายการปลูกข้าวโพดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง