ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้น้ำยางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.พีรวัฒน์ ปลาเงิน
เจ้าของผลงานร่วม ดร.ฐกลพัศ เจนจิวัฒนกุล , นายสมพร พิบูลย์ , นายธนิต บุญพันธ์
คำสำคัญ ยางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน;ยางพารา
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้น้ำยางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้น้ำยางพาราในงานซ่อมแซมคลองชลประทานให้กับผู้เข้าร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม และเกษตรกร หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง