ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ANTI – PYTHIUM INSIDIOSUM ACTIVITY OF THE ENVIRONMENTAL BACTERIAL ISOLATES (ฤทธิ์ของสารต้านเชื้อ Pythium insidiosum จากเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อม)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายศุภกร พลธรรม
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล , ผศ.ดร.ไมตรี ปะการะสังข์ , ผศ.ดร.ราตรี ทวิชากรตระกูล , ผศ.ดร.กัญญลักษณ์ ชัยคำภา , ดร.ยอดหทัย ทองศรี
คำสำคัญ Pythium insidiosum;Anti-Pythium;Pythiosis
หน่วยงาน ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โรค Pythiosis เป็นโรคติดเชื้อที่มีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง พบได้ทั้งในคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยมีสาเหตุเกิดจากการได้รับเชื้อ Pythium insidiosum การรักษาในปัจจุบันยังเป็นปัญหาเพราะยาที่มีไม่สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างสมบูรณ์การศึกษาในครั้งนี้เป็นการทดสอบหาฤทธิ์การต้านเชื้อ P. insidiosum จากการแยกสารอย่างหยาบจากเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ซึ่งพบว่าได้สารที่มีฤทธิ์ต่อการนำไปพัฒนาเป็นยาชนิดใหม่
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง