ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายสุชัจจ์ ศรีแก้ว
เจ้าของผลงานร่วม ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ , ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์ , นางสาวภูษิตา ไชยสมบัติ , นางสาววารี พอแกว
คำสำคัญ การผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย์;เซลล์แสงอาทิตย์;การผลิตไฟฟ้า
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด๎วยเซลล์แสงอาทิตย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบการใช้งาน และการซ่อมบำรุงระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ให้กลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดการพึ่งพาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิลและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถขยายผลเครือข่ายการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สู่ชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.