ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการวิจัยโคไทยจากเกษตรวิถีชีวิตสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.สมพร ดวนใหญ่
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
คำสำคัญ การวิจัยโคไทย;เกษตรวิถีชีวิต;เศรษฐกิจสร้างสรรค์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองแบบดั้งเดิมแถบภูเขาชายโขง คนและโคมีชีวิตผูกพัน มีการเลี้ยงโคตามธรรมชาติ ทำให้โคทนต่อสภาพแวดล้อม ใช้ต้นทุนต่ำและเนื้ออุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร นักวิจัยมองเห็นช่องทางการผลักเอกลักษณ์โคพันธุ์พื้นบ้านเข้าสู่ตลาดระดับบน เกิดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้และมีการจัดการที่ดีเพื่อให้ได้โคที่มีคุณภาพ โดยจะสนใจตั้งแต่การให้องค์ความรู้ในการเลี้ยงแก่กลุ่มเกษตกรรายย่อย พัฒนาให้มีโรงฆ่า ที่ได้มาตรฐาน รวมไปถึงช่องทางการตลาดและการบริโภค ชุดโครงการนี้เชื่อมต่อองค์ความรู้ด้านโคพื้นเมืองที่ได้อย่างแข็งแกร่ง เป็นต้นแบบที่สามารถนำไปปรับใช้และสร้างความสัมพันธ์ใหม่ ๆ ได้ เกิดการสานพลังนำฐานทุนดีของท้องถิ่น มาสร้างเป็นระบบอาหารที่มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง มีผู้ประกอบการและธุรกิจที่เป็นธรรม สร้างผู้บริโภค ที่มีสุขภาพดี สู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมไทย เกิดเกษตรกรแบบยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=IaTPG2Eho94
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการวิจัยโคไทยจากเกษตรวิถีชีวิตสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง