ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 2555 - 2559
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
คำสำคัญ ระบบโลจิสติกส์;โลจิสติกส์อุตสาหกรรม;ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์
หน่วยงาน อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เครื่องใช่ต่างๆ ในชีวิตประจำวันรายรอบตัวเรา กว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะเสร็จสิ้นกระบวนการของโซ่อุปทาน นับตั่งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคซึ่งเป็นปลายน้ำ ต้องผ่านหลายกระบวนการ และในทุกๆ กระบวนการของโซ่อุปทานมีระบบโลจิสติกส์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ระบบโลจิสติกส์ จึงเป็นระบบที่สำคัญย่างยิ่ง ของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งถ้ามีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ นอกจากจะทำให้ต้นทุนต่ำลง มีกำไรมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลใหภาคอุตสาหกรรมการผลิตสามารถแข่งขันได้ในตลาดที่มีภาวะการแข่งขันสูง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=KvYYzURlWEM
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 2555 - 2559 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง