ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
คำสำคัญ พัฒนาระบบโลจิสติกส์;โลจิสติกส์
หน่วยงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไทยสู่มาตราฐาน ISO เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ปะกอบการทั่วโลกนิยมใช้เนื่องจากป็นมาตราฐานที่ได้รับการยอมรับจากสากล โดยองค์กรที่ได้รับการรับรองส่วนใหญ่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ผลประกอบการสูงขึ้น ลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้า อีกทั้งเป็นการสร้างความแตกต่างให้กับคู่แข่ง รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ให้มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการมากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=umJJd-y4hEQ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง