ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เกร็ดความรู้โลจิสติกส์ :: What is Logistics Management ?
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประภาวัลย์ บุญจง
เจ้าของผลงานร่วม นภัสกร พิมุ , รุ้งตะวัน หรั่งช้าง , ศิลินี สิริธัญรัตน์ , รุ่งนภา หอมจิตร
คำสำคัญ โลจิสติกส์
หน่วยงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ความหมายของการจัดการโลจิสติกส์คือ การจัดการการขนส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอื่นๆ ที่มีการเคลื่อนย้าย จากจุดต้นทางไปยังจุดปลายทางตามความต้องการของผู้บริโภค โลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการผสมผสานข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ โลจิสติกส์เป็นช่องทางหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน ที่เพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของเวลา และสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทางราง หรือทางท่อ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=7pLUCiDITEk
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง