ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์
คำสำคัญ โลจิสติกส์อุตสาหกรรม;โลจิสติกส์
หน่วยงาน สำนักโลจิสติกส์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมไทย ภาพรวมของประเทศไทยระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ โดยในภาครัฐให้ความสำคัญเต็มที่ในการส่งเสริม มีการรายงานความก้าวหน้าของระบบโลจิสติกส์ ว่าประเทศไทยมีการพัฒนาขึ้น โดยที่สหรัฐอเมริการครองอันดับที่ 1 ฮ่องกง อันดับที่ 2 และสิงคโปร์ อันดับที่ 3
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Iv1qw8uxecQ
สาขาการวิจัย -
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง