ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการถ่ายทอดการใช้กากมันหมักยีสต์ผลิตอาหารสัตว์และการผสมเทียมในไก่งวงใช้เองต่อการเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มและลดต้นทุน แบบพึ่งพาตนเอง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายธนพัฒน์ สุระนรากุล
เจ้าของผลงานร่วม ดร. พรจิต สอนสีดา , นางสาวมัทนียา สารกุล , นางจิตติยา สุระนรากุล , น.สพ.ประหยัด ศรีโครต
คำสำคัญ ไก่งวง;กากมันหมักยีสต์;ผสมเทียม;ยั่งยืน
หน่วยงาน คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โครงการถ่ายทอดการใช้กากมันหมักยีสต์ผลิตอาหารสัตว์และการผสมเทียมในไก่งวงใช้เองต่อการเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มและลดต้นทุน แบบพึ่งพาตนเองเป็นโครงการที่บูรณาการพัฒนาการผลการวิจัยการใช้กากมันสำปะหลังและเปลือกล้างที่เป็นผลพลอยได้ราคาถูกจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตมันสำปะหลังมาหมักยีสต์ และเทคนิคปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีผสมเทียมมาช่วยพัฒนาการจัดการด้านอาหารและระบบสืบพันธุ์ในไก่งวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตภายในฟาร์มของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวง ร่วมกับศูนย์ภูมิพลัง ชมรมผู้เลี้ยงไก่งวงนครพนม และวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงในพื้นที่จังหวัดนครพนม เป็นกระบวนการจัดการองค์ความรู้ ด้วยวิธีการผลิตคู่มือ แผ่นพับ การผลิตสื่อด้วยวีดีโอ และการเผยแพร่ในเว็ปไซด์ และกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยวิธีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการจัดตั้งศูนย์อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 2 แห่ง คือ 1) ศูนย์ภูมิพลัง (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ) และ 2) ชมรมผู้เลี้ยงไก่งวงจังหวัดนครพนม (ณ บ้านคำเกิ้ม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม) การประเมินความรู้จากแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม และกระบวนกานการติดตามและประเมินผลความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์สู่การนำไปปฏิบัติภายในฟาร์มเกษตรกร การขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้สู่การบริการวิชาการแก่เกษตรกร ชุมชน ใช้ระยะเวลา 5 เดือน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการถ่ายทอดการใช้กากมันหมักยีสต์ผลิตอาหารสัตว์และการผสมเทียมในไก่งวงใช้เองต่อการเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มและลดต้นทุน แบบพึ่งพาตนเอง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.