ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลกระทบของระบบสารสนเทศ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายกันทรากร จรัสมาธุสร
เจ้าของผลงานร่วม นายฐิติพันธ์ ประสมทรัพย์ , ปณิธาน เดชประแดง , น.ส.ภิญญดา ทองอุ่น , นางสาวรัชนี ผันนะทัย , นางสาวสิริรัตน์ ทับเณร , นางสาวสุชามาศ เกตุแก้ว , นายณัฐกิตต์ วงษ์ชื่น , นายอมร คูประดิษฐพันธ์
คำสำคัญ ผลกระทบ;ระบบสารสนเทศ
หน่วยงาน สาขา การจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ผลกระทบของระบบสารสนเทศที่มีต่อ บุลคล วัฒนธรรม องค์กร ทั้งด้านดีและไม่ดี เมื่อมีระบบสารสนเทศเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราผลกระทบของระบบสารสนเทศที่มีต่อ บุลคล วัฒนธรรม องค์กร ผลกระทบด้านดีสามารถค้นคว้าหาข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาความรู้มีความสะดวกรวดเร็วผลกระทบด้านดีขององค์กรคือช่วยในการจัดระบบในการทำงาน ผลกระทบด้านดีต่อวัฒนธรรมเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตซึ่งส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ถ้าไม่รู้จักที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในทางที่ถูกที่ควรก็จะนำมาซึ่งผลเสีย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=DHwZb5DFfeE
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ผลกระทบของระบบสารสนเทศ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง