ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สมบัติทางกายภาพและเคมีของดินตะกอนในพื้นที่เลี้ยงหอยแครง บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวชนากานต์ สุขอุดม
คำสำคัญ ดินตะกอน
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การศึกษาคุณภาพทางกายภาพและเคมีของดินตะกอนในพื้นที่เลี้ยงหอยแครง บริเวณอ่าวบ้านดอน จ. สุราษฎร์ธานี ซึ่งเก็บตัวอย่างทั้งหมด 5 ครั้ง จาก 6 สถานี ในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อน ทางฝั่งตะวันออก (อาเภอกาญจนดิษฐ์) และฝั่งตะวันตก (อาเภอไชยา) โดยสุ่มเก็บตัวอย่างดินตะกอนในระดับความลึก 0-7 ซม. ผลการศึกษาพบว่า ดินตะกอนทางฝั่งตะวันออกมีลักษณะส่วนใหญ่เป็นดินร่วนทราย และดินเหนียว ส่วนทางฝั่งตะวันตก ดินตะกอนส่วนใหญ่เป็นดินทราย ปริมาณน้าในดินตะกอนทางฝั่งตะวันออก (22.67±0.76-66.39±2.90%) มีค่าสูงกว่าทางฝั่งตะวันตก (12.95±2.22-56.71±3.56%) ส่วนความเป็นกรดด่างของดินตะกอนในระดับชั้นดินและทั้งสองฝั่งมีค่าใกล้เคียงกันโดยส่วนมากจะมีค่าเป็นกลางและค่อนข้างเป็นด่าง ปริมาณสารอินทรีย์ในดินตะกอนทางฝั่งตะวันออกมีค่าสูงกว่าฝั่งตะวันตก โดยมีค่าอยู่ในช่วง 0.34±0.11-1.57±0.19 และ 0.11±0.00-1.19±0.06% ตามลาดับ สาหรับปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดินตะกอนพบว่า ฝั่งตะวันออก (0.19±0.11-0.91±0.12%) มีค่าสูงกว่าทางฝั่งตะวันตก (0.06±0.00-0.69±0.04%) ส่วนปริมาณแคลเซียมและปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในดินตะกอนส่วนใหญ่มีค่าแตกต่างกันทั้งสองฝั่ง โดยปริมาณแคลเซียมมีค่าอยู่ในช่วง 1178.67±113.01-5454.33±77.86 และ322.67±3.51-4709.00±78.54 mg/kg ส่วนปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดมีค่าอยู่ในช่วง 4.08±0.38-139.50±2.38 และ 2.92±0.38-138.75±20.05 mg-P/kg ตามลาดับ และในช่วงฤดูฝนจะมีค่าสูงกว่าในฤดูร้อนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินตะกอนแสดงให้เห็นว่าในบริเวณอ่าวบ้านดอนทั้งสองพื้นที่ คือ ทางฝั่งตะวันออกและทางฝั่งตะวันตกมีลักษณะที่แตกต่างกัน และทางฝั่งตะวันออกมีคุณภาพของดินและพื้นที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงหอยแครงมากว่าทางฝั่งตะวันตก
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


สมบัติทางกายภาพและเคมีของดินตะกอนในพื้นที่เลี้ยงหอยแครง บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฏร์ธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง