คอรัปชั่นกรณีการศึกษา โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  คอรัปชั่นกรณีการศึกษา โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด
เจ้าของผลงาน :  ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   การรับจำนำข้าว, คอรัปชั่น
หน่วยงาน :  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
คำอธิบาย :  งานวิจัยนี้เป็นงานแรกที่สามารถประมาณการมูลค่าความเสียหายจากการทุจริตในการระบายข้าว ประโยชน์ที่ตกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกฝ่าย ต้นทุนการดำเนินงานและความเสียหายที่นับเป็นตัวเงินได้ เช่น การส่งออกที่ลดลง ความสูญเสียจากคุณภาพข้าวในโกดังกลาง และความสูญเสียจากการแทรกแซงตลาดข้าวที่มีการแข่งขัน สามารถสร้างความตระหนักถึงการทุจริตในโครงการรัฐบาล สร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทุจริต ตลอดจนนำ ไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องการทุจริตของประชาชน ดังนั้นงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นการทุจริตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนปลายน้ำ สามารถประมาณการมูลค่าความเสียหายจากการทุจริตในการระบายข้าว
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=6693:2015-07-24-, https://www.youtube.com/watch?v=rxVhauC-_YY
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 
Creative Commons License
คอรัปชั่นกรณีการศึกษา โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710