ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการดื่มน้ำอัดลมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนชุมพวงศึกษา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นฤมล นาบำรุง
เจ้าของผลงานร่วม ศิรินุช พึ่งน้ำ , วาสนา กลพิมาย
คำสำคัญ น้ำอัดลม;พฤติกรรมผู้บริโภค
หน่วยงาน โรงเรียนชุมพวงศึกษา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การศึกษาการดื่มน้ำอัดลมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนชุมพวงศึกษา ขั้นตอนการวิจัยได้แก่ ค้นหาเรื่องที่จะศึกษา ค้นหาข้อมูลในห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และใช้การสัมภาษณ์ พบว่า นักเรียนหญิงดื่มน้ำอัดลมมากกว่านักเรียนชาย บริโภคเครื่องดื่ม functional drink ทุกคน แต่ละคนมีเหตุผลการเลือกที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภค และกลุ่มมีความเห็นว่า เครื่องดื่มประเภทนี้อาจไม่มีความสำคัญเท่าไหร่นักเพราะเครื่องดื่มบางยี่ห้อมีราคาสูงทำให้เกิดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ซึ่งจริงๆ แล้วสามารถหาสิ่งอื่นมาทดแทนได้ เช่น การบริโภคผัก-ผลไม้ การบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ และหมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ วิธีเหล่านี้สามารถทำได้เป็นประจำและมีค่าใช้จ่ายน้อย ซึ่งจะสอดคล้องกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=gQZh92xWDcE
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


พฤติกรรมการดื่มน้ำอัดลมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนชุมพวงศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง