ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของคนพิการ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายพงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์
คำสำคัญ การมีส่วนร่วม;อุตสาหกรรมท่องเที่ยว;คนพิการ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย รูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของคนพิการ ทำการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมและมีจำนวนคนพิการมากที่สุดเมื่อเทียบกับเมืองท่องเที่ยวที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน เปรียบเทียบความต้องการมีส่วนร่วมในตำแหน่งงานของคนพิการกับความเหมาะสมในตำแหน่งงานของคนพิการในมุมมองของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว พบว่า มีทั้งตำแหน่งที่มีความสอดคล้องกันและไม่สอดคล้องกัน ดังนั้นจึงควรเร่งสร้างการมีส่วนร่วมในตำแหน่งงานที่ทั้งสามฝ่ายเห็นพ้องกัน เสริมศักยภาพคนพิการและกระตุ้นการรับรู้ความสามารถของคนพิการของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว โดยกำหนดแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของคนพิการ ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ระบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของคนพิการ สำหรับตำแหน่งงานที่คนพิการและผู้ประกอบการมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 2. แนวทางการสร้าง ความเชื่อมั่นให้แก่คนพิการและผู้ประกอบการ ในการเข้าไปมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สำหรับตำแหน่งงานที่คนพิการผู้ประกอบการและและนักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง