ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรแบบชุมชนมีส่วนร่วมสู่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
คำสำคัญ ก๊าซชีวภาพ;วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การพัฒนาต่อยอดการนำผลงานวิจัยเกี่ยวกับการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์ในแหล่งชุมชนที่มีศักยภาพ และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยพลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพ พัฒนาพื้นที่ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในระดับจังหวัด โดยใช้พื้นที่ดำเนินการใน 3 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม ราชบุรี และนนทบุรี โดยมุ่งหวังให้เกิดการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยกิจกรรมที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ ร่วมกันในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยอาศัยการประสานงานกับกลุ่มผู้นำชุมชน พัฒนาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรแบบชุมชนมีส่วนร่วมสู่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง