ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
คำสำคัญ คลังความรู้;ห้องสมุดดิจิทัล
หน่วยงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ในวาระ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุดในฐานะที่เป็นหน่วยงานบริการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนและการวิจัย ได้ร่วมกับห้องสมุดในทุกวิทยาเขต จัดทำโครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพื่อร่วมกันจัดเก็บและบันทึกข้อมูลองค์ความรู้ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน ให้ได้รับการเก็บรักษาและสามารถให้บริการอย่างเป็นระบบในรูปดิจิทัลตามมาตรฐานสากล สามารถสืบค้นผลงานได้จากทั่วโลก ผ่าน URL: http://kukr.lib.ku.ac.th ผลงานที่เปิดให้บริการได้ในขณะนี้ ประกอบด้วย หนังสือ ตำรา รายงานการวิจัย บทความวิชาการและบทความทั่วไป เอกสารการประชุมทางวิชาการที่ผลิตโดยหน่วย¬งานของมหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Ifc9lOKtr6w
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง