การผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ
เจ้าของผลงาน :  รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ไบโอเอทานอล, วัสดุชีวภาพ
หน่วยงาน :  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำอธิบาย :  วิจัยการผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ (ลำต้นมันสำปะหลัง) เพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือกใหม่ที่มีราคา­ถูกและช่วยแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนได้อีกทางห­นึ่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=_6l19oB4PSk
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 
Creative Commons License
การผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710