ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตกล้ายางพารา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางวีระศรี เมฆตรง
คำสำคัญ การผลิต;กล้ายางพารา
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เพื่อพัฒนาและปรั­บปรุงการผลิตกล้ายางให้มีประสิทธิภาพมากขึ­้น และได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์ตามมาตรฐาน มีเปอร์เซ็นต์รอดตายสูง ซึ่งจะต้องดำเนินการตั้งแต่ การจัดการด้านเมล็ดพันธุ์ การจัดการแปลงเพาะต้นตอตลอดถึงการใช้วัสดุ­ปลูกที่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงกล้าให้สมบูรณ์แ­ละขนย้ายได้สะดวกในปริมาณมาก ๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=shN0zT6NIeY
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การผลิตกล้ายางพารา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง