ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการค้นหาและพัฒนาระบบสารสนเทศของถนนโบราณของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร. สุรัตน์ เลิศล้ำ
คำสำคัญ ถนนโบราณของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7;พัฒนาระบบสารสนเทศข¬องถนนโบราณ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ข้อความในศิลาจารึกที่ปราสาทพระขรรค์ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทำให้ทราบว่าทรงโปรดให้สร้างศาสนสถาน และพระพุทธรูป รวมไปถึงการสร้างถนนพร้อมธรรมศาลาในเส้นทางสำคัญ โดยเส้นทางที่สำคัญเส้นหนึ่ง คือ เส้นทางจากเมืองพระนครถึงพิมาย จึงเกิดโครงการค้นหาและพัฒนาระบบสารสนเทศของถนนโบราณของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยวิจัยในลักษณะสหวิทยาการนำความรู้ทางโบราณคดี มนุษยวิทยา เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีธรณีฟิสิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเดิม ทำให้ค้นพบหลักฐานต่าง ๆ เช่น ธรรมศาลา ศิลาแลง และแหล่งชุมชนโบราณ สามารถระบุตำแหน่งที่แน่นอนและสร้างเป็นภาพจำลองได้ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความรู้ใหม่ สามารถขยายองค์ความรู้ที่ได้รวมถึงสหวิทยาการไปใช้ในการศึกษาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการค้นหาและพัฒนาระบบสารสนเทศของถนนโบราณของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง