ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เผยยุทธศาสตร์ใหม่พร้อมสนับสนุนนักวิจัย มข.
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล
คำสำคัญ ยุทธศาสตร์งานวิจัย;งานวิจัยขายได้;ศักยภาพนักวิจัย มข.
หน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโ¬ลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยใน ๔ ปีข้างหน้า เป็นการวิจัยที่เป็นรูปแบบบูรณาการสาขาวิชา ทั้งการวิจัยพื้นฐาน (Basic research) และการวิจัย ประยุกต์ (Applied research) โดยการนำเอาปัญหาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศมาเป็นโจทย์วิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่นและประเทศ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพงานสามารถตีพิมพ์ในวรสารในประเทศและต่างประเทศ และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติด้วย นอกจากนี้ยังมีการนำผลงานวิจัยจากบนหิ้งออกไปขายหรือช่วยเหลือภาคเอกชนคือ การนำผลงานวิจัยไปสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและต่อยอดเชิงพาณิชย์ และยังนำผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการแก้ไขปัญหา เชิงพื้นที่ด้วย
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • สังคมศาสตร์
  • สังคมและวัฒนธรรม
Creative Commons License


เผยยุทธศาสตร์ใหม่พร้อมสนับสนุนนักวิจัย มข. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง