ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมออกแบบวัสดุเซรามิกส์ในงานก่อสร้าง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล
คำสำคัญ อุตสาหกรรมก่อสร้าง;วัสดุเซรามิก
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสด­ุแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติดีข­ึ้น รูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ภายใต้โจทย์การลดต้นทุน ลดวัตถุดิบ ปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงการนำวัสดุเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=GQ4q7coW0DE
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


นวัตกรรมออกแบบวัสดุเซรามิกส์ในงานก่อสร้าง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง