ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การแสดงผลและควบคุมการทำงานของสถานีตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พิชา แก้วจิตคงทอง
เจ้าของผลงานร่วม วริยา จินาวัฒน์ , อ.ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐ
คำสำคัญ การแสดงผลและควบคุม;สถานีตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก;เครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เป็นโครงการที่ส่งข้อมูลจากสถานีวัดฝุ่นจากสถานีที่อยู่ห่างไกลผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์โดยแสดงผลทางเว็ปไซต์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=RqqaRpH3Zoo
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสารสนเทศ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Creative Commons License


การแสดงผลและควบคุมการทำงานของสถานีตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง