ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน : การประยุกต์ใช้ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างอภิมาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประยูรศรี บุตรแสนคม
เจ้าของผลงานร่วม ดร.ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ , ผศ.ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช , ดร.จริยา ชื่นศิริมงคล
คำสำคัญ ทักษะการคิดขั้นสูง, การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างอภิมาน
หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย รูปแบบการส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน โดยการประยุกต์ใช้ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างอภิมาน ถือเป็นทางเลือกใหม่ของการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่เกิดจากการประยุกต์การสังเคราะห์งานวิจัยที่ใช้วิธีการวิเคราะห์อภิมานด้วยสถิติขั้นสูงร่วมกับขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ อีกทั้งผลของการศึกษายังมีประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้ใช้สารสนเทศเกี่ยวกับปัจจัยที่พบว่ามีอิทธิพลต่อทักษะการคิดขั้นสูง ตลอดจนแนวคิด รูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน : การประยุกต์ใช้ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างอภิมาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง