ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ : แสมสาร เกาะแห่งการเรียนรู้ (57)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ เกาะ;แสมสาร;การเรียนรู้
หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เกาะแสมสารเป็นเกาะที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล จึงเป็นแหล่งศึกษาและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเล
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=gungpcnDW8c
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง