ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ : ทรัพย์สินถิ่นเปือ (54)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
เจ้าของผลงานร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลเปือ
คำสำคัญ ตำบลเปือ;อพ.สธ.
หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ปัญหาสิ่งแวดล้อมของตำบลเปือ เมื่อ 10 ปีก่อน ทำให้กลุ่มผู้นำชุมชนขอแบ่งซื้อที่ทำกินของชาวบ้านมาทำเป็นป่าอนุรักษ์ต้นน้ำกลุ่ม เพื่อฟื้นฟูป่า รักษาแหล่งน้ำ คืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ เพราะเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากร ตำบลเปือจึงเข้าร่วมสนองพระราชดำริงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น นำพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสาธารณะประโยชน์ของ 10 หมู่บ้าน มารวมกันเป็นพื้นที่ป่าปกปัก และแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมตามแนวทางของ อพ.สธ. เพื่อให้ชาวบ้านทุกคน ทุกหมู่บ้าน ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=b3SU6AiorOs
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง