ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือทิ้งจากตาลโตนดแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการจัดการองค์ความรู้ภาคปฏิบัติการชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
เจ้าของผลงานร่วม อาจารย์ พิทักษ์ อุปัญญ์
คำสำคัญ วัสดุเหลือทิ้งตาลโตนด;ถ่านอัดแท่ง;เส้นด้ายใยลูกตาล;ผ้าทอพื้นเมือง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือทิ้งจากตาลโตนดแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การตัดและการเตรียมเส้นใยเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นด้ายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และการผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกและก้านตาลอ่อน และกะลาตาล ให้กับชุมชนบ้านถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เส้นด้ายใยลูกตาลเพื่อพัฒนาผ้าทอกี่พื้นเมือง บ้านป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยจัดการอบรมเป็นเชิงปฏิบัติการ คือ มีการอบรมในภาคทฤษฎี รวมทั้งการอบรมภาคปฏิบัติที่ให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การตัด การหมัก การตากและการเก็บรักษาและการขนส่งเส้นใยลูกตาล, การเตรียมวัตถุดิบเปลือกและก้านตาลอ่อนและกะลาตาล การผลิตถ่านอัดแท่ง, การเตรียมเส้นด้าย การย้อมสี การทอผ้าจากเส้นด้ายใยลูกตาล เป็นต้น และมีการอบรมสรุปผลและประเมินความคุ้มทุนของการการนำวัสดุเหลือทิ้งจากตาลโตนดมาสร้างรายได้ จากการขายเส้นใยลูกตาล ถ่านอัดแท่งและถ่านดูดกลิ่นจากตาลโตนด และผ้าทอพื้นเมืองจากเส้นด้ายใยลูกตาล
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือทิ้งจากตาลโตนดแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการจัดการองค์ความรู้ภาคปฏิบัติการชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง