ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การนำไม้ปาล์มมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล
คำสำคัญ ไม้ปาล์ม;ใช้ประโยชน์;ผลิตภัณฑ์ชุมชน
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ในพื้นที่ภาคใต้มีการปลูกปาล์มน้ำมันกันมากและเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะเพิ่มการขยายการผลิตการปลูก และมีแผนพัฒนาเป็นนโยบายแห่งชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ในปัจจุบันจะเห็นว่าจากแปลงนาก็จะกลายเป็นสวนปาล์มน้ำมันจำนวนมากเกิดขึ้นในภาคใต้ของประเทศไทย อาจจะมีทางภาคตะวันออกด้วย เมื่อเกษตรกรชาวสวนปาล์มปลูกมาแล้วอายุของปาล์มประมาณ 25-30 ปี ต้นปาล์มน้ำมันก็จะให้ผลผลิตที่ไม่คุ้มก็จะมีการโค่นทำลายทิ้ง ปัจจุบันเกษตรกรใช้เทคโนโลยีก็คือ สารเคมีหยอดเข้าไปเพื่อให้ต้นปาล์มยืนต้นและตายยืนต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=zQPlAg79ly0
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การนำไม้ปาล์มมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง