ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.นพ.ดร.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
เจ้าของผลงานร่วม , รศ. ดร.อนุชาติ พวงสำลี, อ.ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร, อ.ดร.อดิศร จันทรสุข, ผศ. ดร.กนกวรรณ กิตตินิยม, นาง วิมลศรี ศุษิลวรณ์, นางสาว รักษมล ตั้งคุณกิตติ, นางสาว สุวภัทร์ บุญญบัญช์, นางชรรินชร เสถียร, ทันตแพทย์หญิง นัยนา บูรณชาติ และนางสาวอธิษฐาน์ คงทรัพย์
คำสำคัญ จิตตปัญญาศึกษา, มัธยมศึกษา, อุดมศึกษา, การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา, จิตวิญญาณของความเป็นครู และต้นแบบเครือข่ายและชุมชนการเรียนรู้
หน่วยงาน ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย พบองค์ความรู้ของการจัดการเรียนการสอนแนวจิตตปัญญาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและแนวทางการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถนำเอาแนวทางจิตตปัญญาไปใช้ในการเรียนการสอน ในระดับอุดมศึกษามีการสร้าง“เครือข่ายแห่งกัลยาณมิตรในการสร้างห้องเรียนที่มีชีวิตสู่การเรียนการสอนและการวิจัย เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างมีความสุข มีความหมายทั้งต่อตนเอง ผู้เรียนและสังคม” ซึ่งกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา มีความสำคัญที่ช่วยเปิดมิติใหม่ในการฟื้นคืนจิตวิญญาณ ความเป็นครู ครอบคลุมมิติที่มีความหลากหลายของชีวิต ทั้งในภารกิจการงานและการดำเนินชีวิตของครูอาจารย์
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง