ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาแนวทางการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดของนักเรียนเป็นฐาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อาจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ , รศ.เอื้อจิตร พัฒนจักร , อ.ดร.สมควร สีชมภู
คำสำคัญ แนวคิดของนักเรียน แนวทางการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา การศึกษาชั้นเรียน วิธีการแบบเปิด
หน่วยงาน สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้น และสังเคราะห์แนวทางการสอนในรูปลำดับของการสอนที่เหมาะกับกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน วิธีดำเนินการวิจัยเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนการศึกษาชั้นเรียนและการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด ผลการวิจัยพบว่าแนวคิดของนักเรียนเกิดขึ้นอย่างหลากหลายและแนวคิดเหล่านี้ช่วยในการกำหนดลำดับการสอนที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาด้วยตัวเองของนักเรียนและเหมาะสมกับเนื้อหาในโดเมนด้านจำนวนและการดำเนินการ เรขาคณิตและการวัด
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาแนวทางการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดของนักเรียนเป็นฐาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง