ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในการบูรณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟื้อ
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร. พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รศ.ดร. สุรพล วิเศษสรรค์, และ ผศ.ดร. เฉลิมพล กาญจนวรินทร์
คำสำคัญ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์, การพัฒนาความเข้าใจ, ความสามารถในการบูรณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์, นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การวิจัยนี้มุ่งพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในการบูรณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผ่านโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ว่า ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จะได้รับการพัฒนาอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง โดยการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ การแสดงถึงความสำคัญของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงข้อมูลการเรียนรู้ประเด็นของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ ภายในโปรแกรม มีระบบการติดตามเพื่อประเมินความก้าวหน้าและให้ความช่วยเหลือเป็นระยะ ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพดังกล่าวสามารถช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเกิดความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี และสามารถบูรณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้งร่วมกับการสะท้อนคิดสู่การปฏิบัติในห้องเรียนมากขึ้น
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในการบูรณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง