ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จุดเริ่มต้นของความยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
คำสำคัญ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ;อุตสาหกรรม
หน่วยงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การพัฒนาอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รูปแบบเทคโนโลยีในการผลิตต่างๆได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ผลลัภธ์จากการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่มาจากการพัฒนาคือ ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่าแหล่งอื่น ดังจะเห็นได้จากการเกิดมลพิษทางน้ำ ขยะ ของเสีย ทั้งจากชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จุดเริ่มต้นของความยั่งยืน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง