ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ไทยกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กระทรวงอุตสาหกรรม
คำสำคัญ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ;อุตสาหกรรม
หน่วยงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนำรายได้เข้าสู่ประเทศ แต่ก็ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากความหนาแน่นของอุตสาหกรรม การขาดการวางผังเมือง ผู้ประกอบการที่ขาดจิตสำนึก ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้ขาดความสมดุล ระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่รับผิดชอบ การบริหารจัดการอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต โดยนำแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม เชิงนิเวศมาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาในมิติต่างๆ ในภาพรวม
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ไทยกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง