ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมโรงงานอุตสาหกรรม
คำสำคัญ โรงงาน;อุตสาหกรรม
หน่วยงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ได้มุ่งหวังให้อุตสาหกรรมเจริญเติบโตแต่เพียงฝ่ายเดียว หากแต่เป็นการพัมนาควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมควบคู่กันไปด้วย โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเริ่มจากการพัฒนาที่บ้าน ขยายไปสู่ชุมชน โรงเรียน สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม ท้องถิ่น
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


โรงงานอุตสาหกรรม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง