ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการการพัฒนาระบบองค์ความรู้ฐานทรัพยากรอาหารของชุมชนในภาวะเปราะบางเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เอกรินทร์ พึ่งประชา
คำสำคัญ อาหารฤดูร้อน;ความมั่นคงอาหาร
หน่วยงาน ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ศึกษาศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการระบบและความมั่นคงทางอาหารของชุมชน อ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็นผลงานจากชุดโครงการความมั่นคงอาหาร โครงการการพัฒนาระบบองค์ความรู้ด้านฐานทรัพยากรอาหารของชุมชนในภาวะเปราะบาง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร (ด่านซ้าย: 2556-57) แบ่งออกเป็น 4 ตอนด้วยกันได้แก่ ตอนที่ 1 วิถีคนไทด่าน: ฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน, ตอนที่ 2 สำรับอาหารฤดูฝน, ตอนที่ 3 สำรับอาหารฤดูหนาว และตอนที่ 4 สำรับอาหารฤดูร้อน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5420037
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการการพัฒนาระบบองค์ความรู้ฐานทรัพยากรอาหารของชุมชนในภาวะเปราะบางเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง