ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไนตรัสออกไซด์และมีเทนจากนาข้าวสารด้วยชีวภาพยับยั้งไนตริฟิเคชั่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศิตะ มานิตกุล
คำสำคัญ สารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น, ก๊าซเรือนกระจก, นาข้าว, มีเทน, ไนตรัสออกไซด์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การใส่ปุ๋ยร่วมกับสารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น (E)-ethyl3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)acrylate (รหัสสาร 16F1) และ 3,4-dimethylpyrazole phosphate (DMPP) ดำเนินการทดลองในสภาพนาโดยใช้ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 สามารรถลดการปลดปล่อยมีเทนกับไนตรัสออกไซด์สะสมได้ร้อยละ 37.78 และ 33.39 กับ 16.45 และ 10.65 เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยเพียงอย่างเดียวตามลำดับ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง