ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผสมผสานชีวมวลและการอัดแข็งเชื้อเพลิงชีวภาพโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการผลิตพลังงานทดแทน
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Biomass Blending and Biofuel Densification Using Agricultural Residues for Renewable Energy Production
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปัณณทัต ลือโสภา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Pannatat Luesopa
เจ้าของผลงานร่วม ดร.วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์
คำสำคัญ การผสมผสานชีวมวล, วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร, เชื้อเพลิงชีวภาพ, พลังงานทดแทน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2566
คำอธิบาย วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นแหล่งชีวมวลที่มีศักยภาพ แต่การใช้ชีวมวลกลุ่มนี้ผลิตพลังงานยังมีข้อจำกัดอยู่มาก เนื่องจากคุณสมบัติที่หลากหลาย ความหนาแน่นทางพลังงานต่ำ และปริมาณที่ผันแปรตามฤดูกาล การผสมผสานและการอัดแข็งวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อผลิตพลังงานทดแทน จะทำให้ได้เชื้อเพลิงชีวภาพที่มีคุณสมบัติสม่ำเสมอ เพิ่มความหนาแน่นทางพลังงาน และลดความเสี่ยงการขาดแคลน วัสดุสำหรับผลิตเชื้อเพลิง นอกจากนั้นยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมจากการลดการเผาทำลายวัสดุหลังฤดูเก็บเกี่ยว
ข้อมูลเพิ่มเติม http://202.28.34.124/dspace/handle/123456789/1807
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง