ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผงเห็ดป่าและสมุนไพรไทยด้วยวิธีการทำแห้งและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ในจังหวัดนครพนม
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ Cooperative technology of wide edible mushroom and Thai herb powder with drying method and functional food development for commercial market in Nakhon Phanom
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยกาญจน์ กกแก้ว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Miss Hathaigan Kokkaew
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวประภัสสร มะลาด , นางภัทราวดี วงษ์วาศ
คำสำคัญ วิสาหกิจชุมชน;เห็ดป่าชนิดกินได้;สมุนไพรไทย;การทำแห้ง;อาหารพื้นถิ่น
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีที่เผยแพร่ 2566
คำอธิบาย โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผงเห็ดป่าและสมุนไพรไทยด้วยวิธีการทำแห้งและการพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ในจังหวัดนครพนมนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อถ่ายทอดองค์ ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตผงเห็ดป่าและสมุนไพรไทยด้วยวิธีการทำแห้ง 2) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นเพื่อสุขภาพสู่เชิงพาณิชย์ 3) เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชน พึ่งตนเองในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และ 4) เพื่อ สร้างเครือข่ายการทางานในการขยายผลองค์ความรู้และเชื่อมโยงการระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ นาไปสู่การพัฒนาและเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 5 ชุมชน ได้แก่ โครงการพัฒนาป่า ไม้ตามแนวพระราชดำริป่าห้วยศรีคุณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดาริหนองปลาค้อเฒ่า โครงการ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านทางหลวง โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริหนองวังกะเบา และวิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดบ้านธาตุน้อย มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 62 คน การดำเนินโครงการประกอบด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแห้งเห็ดป่าและสมุนไพรด้วยการทำแห้ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ดป่า และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้าการจัดทำตลาดออนไลน์ และการจัดทำระบบ มาตรฐานการผลิต GMP และการขอเลขสารบบอาหาร (อย.) ผลการดาเนินงานตลอดโครงการสามารถบรรลุ ตามเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการมี ดังนั้น โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งนี้นับว่ามี ความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพและความความเข้มแข็งของชุมชนโดยการสร้างอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ จากการผลิตเห็ดผงและสมุนไพรไทยด้วยวิธีการการทำแห้งและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในเชิงพาณิชย์ นาไปสู่การพัฒนาและเติบโตของวิสาหกิจชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของรัฐบาล รวมทั้งเป็นการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริอย่างแท้จริง
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง