ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมปลาร้าและผลิตภัณฑ์จากปลาร้าด้วยเทคโนโลยีกล้าเชื้อบริสุทธิ์
ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ The development of pla-ra innovation and product from pla-ra with starter culture technology
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.สุวภา สาวิภาค
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาษาอังกฤษ Assistant Professor Dr. Suwapha Sawiphak
คำสำคัญ ปลาหมัก;กล้าเชื้อบริสุทธิ์;การแปรรูปอาหาร;นวัตกรรมอาหาร;ปลาร้า;Fermented fish;Food processing;Starter cultures;Food innovation;Pla-ra
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปีที่เผยแพร่ 2566
คำอธิบาย โครงการการพัฒนานวัตกรรมปลาร้าและผลิตภัณฑ์จากปลาร้าด้วยเทคโนโลยีกล้าเชื้อบริสุทธิ์ เป็นการนำกล้าเชื้อบริสุทธิ์มาช่วยในการลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคและลดระยะเวลาการหมักในปลาร้า ผลิตภัณฑ์ปลาร้าที่ใช้กล้าเชื้อบริสุทธิ์ในการผลิตมีจำนวนจุลินทรีย์และพยาธิไม่เกินข้อกำหนดเรื่องจุลินทรีย์และพยาธิในปลาร้าของมาตรฐานสินค้าเกษตร อีกทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และช่องทางการจำหน่าย เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ปลาร้า จนผู้ผลิตสามารถตั้งราคาขายผลิตภัณฑ์ปลาร้าสูงขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้น
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง